Popular Articles

Author Title of Paper Name of Journal/Magzine/News Paper Date
Prof.B.B. Tayade "Elegant kanheri will be a boon to the farmers" Purvakrushidoot, August,2023 Aug 2023
Prof. Ghule P. S. "Revitalization of Orange groves" Purvakrushidoot, June,2023 Jun 2023
Prof.A.A. Chothe "Tantra Ranbhajya sanvardhanache" Agro one Jun 2023
Prof. Ghule P. S. "Velvargiya bhajipala pikanmadhil ekatmik kid vyavsathapan" Purvakrushidoot,August 2022 Aug 2022
Prof. Ghule P. S. "Limbuvargiya pikanmadhil phalgalicha bandobast" Purvakrushidoot,July 2022 Jul 2022
Prof. More D. B. & Prof. Ghule P. S. "Dole bharne,fate kalam; abhivrudhyachya paddhati" Sakal Agroone Aug 2021
Prof. More D. B. & Prof. Ghule P. S. "vanaspatichya shakhiy abhivrudhyachya paddhati" Sakal Agroone Aug 2021
Prof. More D. B. & Prof. Ghule P. S. "vanaspati madhil abhivrudhichya paddhati" Sakal Agroone Aug 2021
Prof. More D. B. & Prof. Ghule P. S. "Matruvrukshachi nivad,rop vatikesathi madhyamancha vapar" Sakal Agroone Aug 2021
Prof. Ghule P. S. , Prof. More D. B. , Prof. Vidhate S. B. Kanda pikasathi khat paani aani vyavastapan Purva krushidoot Mar 2021
Prof. Ghule P. S. & Prof. More D. B. Anjir Lagavad Milaun Deil Nafa Purva krushidoot Mar 2021
Prof. Ghule P. S. & Prof. More D. B. Bhajipalyche Nirjalikaran ase kara Purva krushidoot Feb 2021
Prof. Ghule P. S. & Prof. More D. B. Kami Panyat Bhargos Utpan Denari Sitaphal Bag Godwa Jan 2021
Prof. P. S. Ghule kothembirichi lagwad Godwa Jan 2021
Prof. P. S. Ghule Ashi kara kothembirichi lagwad Purva krushidoot Jan 2021
Prof. P. S. Ghule Ashi kara karalyachi lagawad Purva krushidoot Dec 2020
Prof. Ghule P. S. , Prof. More D. B. , Prof. Vidhate S. B. Yogaritine ghetalele shevaga pik tharel phayadeshir Purva krushidoot Dec 2020
Prof. Ghule P. S. & Prof. More D. B. Koko(Chocolate tea)phalachi lagwad ani prakriyaukta padarth Godwa Nov 2020
Prof. P. S. Ghule Arogayday limbu va tyache prakriyaukat padardha Godwa Oct 2020
Prof. P. S. Ghule Phayadeshir shevaga lagawad Godwa Oct 2020
Prof. D. B. More Uttam Darjache Tel Aani Sugandhi Drave Denari Pachauli Pikachi Lagavad Godwa Oct 2020
Prof. Ghule P. S. , Prof. More D. B. , Prof. Vidhate S. B. Dragon Phal Lagavad Godwa Sep 2020
Prof. D. B. More Nivadak Aushadhi Vanaspati va Tyanche Upayog Godwa May 2020
Prof. P. S. Ghule Dhobali mirchichi lagwad tharel phayadeshir Purva krushidoot Sep 2020
Prof. P. S. Ghule Karle lagwadiche tantradnyan Baliraja Aug 2020
Prof. P. S. Ghule Kokam Lagwad Godwa Jun 2020
Prof. P. S. Ghule Jambul- Ek Ayurvedic Phal Godwa Mar 2020
Prof. B.B. Tayade & Prof. J.B. Wadhvane Phule vikri vyavsthapan Krushidoot Jan 2019
Prof. S. B. Vidhate Packband matarmdhun milva fayda Krushidoot Oct 2018
Prof. S. B. Vidhate Aadhunik uttpadnasathi jivanukhatancha vapar Krushidoot Dec 2018
Prof. K.T. Madane, Prof. D.S. Shinde and Prof. S. B. Vidhate Krushidoot Rabi Jorilagwavadiche tantra Krushidoot Sep 2018
Yogesh Gaonkar, Prof. Vidhate Sandeep and Dr. GhargeVikas Krushidoot, May 2018. Awala Prakriyetun Rojgarachi Hami Krushidoot May 2018
Prof.Ganore.A.V Nishigandh lagwad Krishi panan mitra -August-2018 Aug 2018
Prof. S. B. Vidhate, Prof. V. Shelar Papaya Utpadan Tantradnyan Krushidut Apr 2017
Prof. S.B. Vidhate, Prof. B.B. Tayade & Prof. A. V. Ganore Drakha Kadhani, Hatalni ani Prakriya Baliraja Apr 2017
Prof. Y.A. Gawkar, Prof. S.B. Vidhate Go Dhan Bhartiy Shetila Milalele Vardan Krushidut Apr 2017
Prof. S. B. Vidhate Falapasun Tikau Padarth Krushibhushan Mar 2017
Prof. Y. D. Mehetre Prof. More D. B. As Milava Hapus ch Bharghos Pik Krushidut Mar 2017
Prof. S.B. Vidhate, Prof. Y.A. Gawkar Jagasahti Bahupayogi Gay Krushidut Feb 2017
Prof. S.B. Vidhate, Prof. Y.D. Mehetre Lasun Lagwad Tantradnyan Krushinirnya Feb 2017
Prof. S.B. Vidhate Drakshawar Sanjivakacha Vapar ani Drakshachi Virlani Krushibhushan Mar 2017
Prof. S.B. Vidhate, Prof. S. M. Karkute & Prof. Y.D. Mehetre Unali Hangamat Gawar lagwad Phayadeshir Krushibhushan Jan 2017
Prof. A. A. Chothe, & Prof. Y. D. Mehetre Karvand lagvad ani prakriya Krishidoot Jul 2017
Prof. Ganore A.V. Falmashichya bandobasthasathi rakshak sapla Krishidoot Jul 2017
Prof. S. B. Vidhate Falnpasun tikavu patharth Krushibhushan Jun 2017
Prof. Y. D. Mehetre and Prof. D. B. More Kaju bi prakriya, kajugranchi pratvari ani aveshtan Krushibhushan Apr 2017
Prof. A. A. Chothe, Prof. S. B. Vidhate & Prof. Y. D. Mehetre Gavti chaha- vanaushdidvare prathmopchar Krushibhushan Apr 2017
Prof. Y. D. Mehetre and Prof. D. B. More Ambyachya utpadan vadisathi upay yojna Krushibhushan Jun 2017
Prof. Ganore A. V. Tutivaril reshim kitkanche sangopan Krishidoot Jun 2017
Prof. Y. D. Mehetre and Prof. D. B. More As milva Hapusch bharghos pik Krishidoot Mar 2017
Prof. S. B. Vidhate & Prof. D. B. More Falanchi kadhninater honari nasadi Vyavsthapan Godva usacha Dec 2016
Prof. B. B. Tayade Drakshnchi kadhani hatalani prakriya Baliraja 2016 Jul 2016
Prof. B. B. Tayade & Prof. Y. D. Mehetre, Shettalyatil Undranchya trasaver upay Krushibhushan Sep 2016
Prof. S. B. Vidhate Bhajipalyavaril Pramukh Kidi Krushibhushan Jul 2016
Prof. Y. D. Mehetre, & Prof. S. M. Karkute Bhajipalyache kadhninatrache Vavsthapan Krushibhushan Jul 2016
Prof. S. B. Vidhate Prof. A. A. Chothe Halad lagvadiche adhunik tantra Krishivichar Apr 2016
Prof. N.S. Ghogare Mati Parikshan kalachi garaj Krishibhushan Mar 2016
Prof.S.B. Vidhate, Prof.Y.A.Gaonkar, and Prof. K. D. Rajput Bhajipala sukvinyachya paddhati Krishidoot Jan 2016
Prof.S.B. Vidhate and Prof.Y.A.Gaonkar, Jagasathi bahu upyogi gay Krishidoot Feb 2016
Prof.S.B. Vidhate, Prof. S. M. Karkute, And Prof.Y.D.Mehetre Lasun lagvad tantradyan Krishinirnay Jan 2016
Prof.S.B. Vidhate, Prof. S. M. Karkute, And Prof.Y.D.Mehetre Lasun lagvad tantradyan Krishinirnay Feb 2016
Prof.Y.D.Mehetre Amba mohorache sanrankshan karne Krushibhushan Mar 2016
Prof.S.B. Vidhate, Prof.B.B.Tayade And Prof.Y.D.Mehetre Shetkaryansathi kifaytshir phal- Passion phal Krishivichar Jan 2016
Prof.A.V Ganore Kardaivaril kidinche ekatmik vyavasthapan krushijagaran Jan 2016
Prof.S.B. Vidhate, Prof.Y.A.Gaonkar, Prof.B.B.Tayade and Prof.Y.D.Mehetre Papanas lagvad tantradyan Krishivichar Jan 2016
Prof. N.S. Ghogare Mati Parikshan kalachi garaj Krishibhushan Mar 2016
Prof.S.B. Vidhate, Prof.Y.A.Gaonkar, and Prof. K. D. Rajput Bhajipala sukvinyachya paddhati Krishidoot Jan 2016
Prof.S.B. Vidhate and Prof.Y.A.Gaonkar, Jagasathi bahu upyogi gay Krishidoot Feb 2016
Prof.S.B. Vidhate, Prof. S. M. Karkute, And Prof.Y.D.Mehetre Lasun lagvad tantradyan Krishinirnay Feb 2016
Prof.Y.D.Mehetre Amba mohorache sanrankshan karne Krushibhushan Mar 2016
Prof.S.B. Vidhate, Prof.B.B.Tayade And Prof.Y.D.Mehetre Shetkaryansathi kifaytshir phal- Passion phal Krishivichar Jan 2016
Prof.A.V Ganore Kardaivaril kidinche ekatmik vyavasthapan krushijagaran Jan 2016
Prof. M.D. Sadgir Kanda pikanvaril rog niyantran Godwa usacha Dec 2015
Prof.S.B. Vidhate, Prof.Y.A.Gaonkar, Prof.B.B.Tayade And Prof.Y.D.Mehetre Papanas lagvad tantradyan Krishivichar Jan 2016
Prof.S.B. Vidhate Aalyapasun sunth banvine ani haladipasun halkunde banvine Godwa usacha Dec 2015
Prof.B.B.Tayade Shetakaryansathi fayadeshir Haritgruh tantradhyan Krishidoot Oct 2015
Prof.B.B.Tayade Fule kadhani pachhat vyavsthapan Agrowon, Krishibhushan Sep 2015
Krushivichar Knol-khol lagvad hiwalyat faydeshir Krushivichar Nov 2015
Prof.S.B. Vidhate Vangi lagvad v ekatmik kid niyantran godva usacha Nov 2015
Prof.S.B. Vidhate and Prof.Y.A.Gaonkar, Drakshyasanthi pani v khatache vyavstapan Krushivichar Nov 2015
Prof.S.B. Vidhate Alyapasun sunt ani haldipasun halkund banvine Krishibhushan Oct 2015
Prof. M.D. Sadgir and Prof. A. Ganore Jaivik kidnashake v burshinashke waparane kalachi garaj Krishinirnay and Godwa sheticha Oct 2015
Prof.S.B. Vidhate Shettale v samuhik talav Krishidoot Oct 2015
Prof. K.D. Rajput, Prof.A.V Ganore Sudharit Usa lagwad tantradynan Poorva krishidoot Nov 2015
Prof. K.D. Rajput, Prof.M.D.Sadgir Harbhara: ek mahatwache rabbi pik Poorva krishidoot Dec 2015
Prof. K.D. Rajput Tushar sinchan : Harbhara pikas phayadeshir. Godwa sheticha Nov 2015
Prof.A.V Ganore Bhendiche niryatkhsam utpadan ghenyasathi kara velich ekatmik kid v rog niyantran Krushijagaran Dec 2015
Prof. K.D. Rajput, Prof.A.V Ganore & Prof.N.S.Ghogare Gahu : Sudharit lagwad tantradynan. Godwa sheticha Nov 2015
Prof. Y. D. Mehetre &Prof. B. B. Tayade Star fruit Krishivichar Nov 2015
Prof. M. D. Sadgir Papayi phal pikawar wadhtoy rogancha pradurbhav. , Godwa sheticha Nov 2015
Prof. M. D. Sadgir Gawhawaril tambere rogache ekatmik rog niyantran Godwa sheticha Nov 2015
Prof. Y. D. Mehetre and Prof. S. B. Vidhate, Prof. B. B. Tayade Dragan fruit Krishibhushan Dec 2015
Prof. Y. D. Mehetre and Prof. S. B. Vidhate, Prof. B. B. Tayade Dragan fruit Krishivichar Oct 2015
Prof. Y. D. Mehetre and Prof. S. B. Vidhate, Prof. B. B. Tayade Dragan fruit Krushijagaran Nov 2015
Prof. Y. D. Mehetre and Prof. S. B. Vidhate, Prof. B. B. Tayade Dragan fruit Agrowon and Krushidoot, Oct 2015
Prof.M.D.Sadgir Kapashiwaril lalya vikrutiwar niyantran Poorva Krishidoot Sep 2015
Prof.M.D.Sadgir Tomato pikache rog niyantran. Shetakari Aug 2015
Prof.M.D.Sadgir Mirachi pikavaril rog niyantran. Krishivichar Aug 2015
Prof.S.B. Vidhate Drakshavar sanjivakancha vapar ani drakshachi viralani Krishidoot Aug 2015
Prof.M.D.Sadgir Bordo mishran ek uttam burashinashak. Godawa sheticha Aug 2015Major Recruiters

K.K.Wagh College of Horticulture , Saraswati nagar, Panchavati, Nashik - 422 003.
Ph: (0253) 2555261,2555262
Email:principal-bschorti@kkwagh.edu.in